Gegevens

De transitievergoeding kan berekend worden:

 • t/m 2019 – volgens de wetgeving zoals die geldt t/m eind 2019.
  NB Hierin zou per 1-1-2020 de verhoogde vergoeding voor oudere werknemers komen te vervallen, wat ook is meegenomen in de berekening.
 • vanaf 2020 (WAB) – volgens de regels van de 'Wet Arbeidsmarkt in balans' (WAB) die per 1-1-2020 ingaan.

Uw bruto jaarinkomen, inclusief:

 • vakantiegeld;

 • een eventuele vaste eindejaarsuitkering waar u binnen twaalf maanden recht op zou hebben bij voortzetting van de arbeidsovereenkomst;
 • het totaal aan overwerkvergoedingen en ploegentoeslagen die u ontvangen heeft in de laatste 12 maanden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst;
 • het totaal aan bonussen, winstuitkeringen en variabele eindejaarsuitkeringen die u gemiddeld jaarlijks ontvangen heeft in de laatste 36 maanden voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Met de  - knop kunt u het jaarinkomen berekenen uit uw maandinkomen (of ander periodiek inkomen) plus vakantiegeld en eventuele andere onderdelen, zoals 13e maand, bonus, etc.

*
*
*

Wat is de laatste officiële werkdag bij uw werkgever. Vaak is dit de laatste dag van de maand.
Let op: als u aan het eind van uw contract vakantie of vrije dagen opneemt, tellen deze dagen ook mee. Het gaat dus om de laatste dag dat u op papier nog in dienst bent bij uw werkgever.

Voor werknemers van 50 jaar of ouder, met een dienstverband van meer dan 10 jaar, geldt een hogere transitievergoeding als de werkgever 25 of meer werknemers in dienst heeft.

Kies:

 • minder dan een maand – als u minder dan een maand gewerkt heeft. Uw inkomen in die periode bepaalt dan de transitievergoeding.
 • geheel aantal jaren/maanden – als u een geheel aantal jaren en/of maanden gewerkt heeft. Bijvoorbeeld als u op de eerste dag van een maand in dienst bent gekomen en ook weer op de eerste dag van een maand uit dienst bent gegaan.
 • jaren/maanden + aantal dagen – als u naast een geheel aantal jaren en/of maanden ook nog een aantal dagen gewerkt heeft. Voor deze laatste periode is het van belang hoeveel u daarin als inkomen heeft gehad.
Let op: het gaat om uw dienstverband. Als u eerder stopt met werken, om de resterende vakantiedagen op te nemen, of niet meer op uw werk hoeft te komen, tellen deze dagen wel mee.

jaar
en
maand

Vul hier het gehele aantal jaren en maanden in dat het dienstverband heeft geduurd.

Wat is het bruto inkomen dat u krijgt voor deze gewerkte dagen?
 
Als u meer dan een maand gewerkt heeft, vul dan hierboven de periode van gehele jaren en maanden in, en hier het extra inkomen voor de daarnaast nog extra gewerkte dagen.

De transitievergoeding kent een maximum bedrag dat per jaar kan verschillen. Als dit bedrag nog niet bekend is voor het ingevulde jaar, wordt het laatste bekende bedrag gebruikt.
Als u niets invult, gaat de berekening uit van 2020.

* Invoer verplicht